Po wydaniu patentu tolerancyjnego w 1781 r. przez cesarza austriackiego Józefa I zaczęły na Śląsku Cieszyńskim powstawać na nowo parafie ewangelickie. Mogły one powstawać w tych miejscowościach, gdzie było 500 ewangelików lub 100 rodzin ewangelickich. Wybudowane domy modlitewne musiały być bez wieży, dzwonów i organ, a wejście do nich nie mogło prowadzić od głównej ulicy.
Starania wokół budowy kościoła w Skoczowie zapoczątkował pierwszy kurator zboru skoczowskiego kupiec - Paweł Kozieł w 1849 roku. W owym czasie wśród mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego było 60 tys. ewangelików, którzy mieli 12 kościołów.
29 maja 1850 roku zawiązał się Komitet budowy kościoła w skład, którego wchodzili: Mateusz Kukucz, Jerzy Liszka, Paweł Kozieł, Jerzy Górniok, Józef Baron. Mijały jednak lata i dopiero w roku 1862 po pokonaniu wielu trudności i przeszkód w załatwianiu wszystkich formalności, otrzymano zezwolenie na budowę kościoła. Kamień węgielny położono pod budowę nowego kościoła 31-maja 1863 roku. Grunt pod budowę ofiarował Jerzy Górniok, drewno Jan Stonawski i baron Zohel z Grodźca. Plan budowy sporządził architekt Horky z Wiednia, zaś kierownictwo budowy objął Rost z Białej.
Budowa postępowała szybko i w roku 1865 została ukończona. Superperintendent Schneider z Bielska w asyście ks. seniora Haase w obecności tysięcy wiernych dokonali uroczystego poświęcenia skoczowskiego kościoła, który otrzymał imię Świętej Trójcy. Na wieży zostały zainstalowane trzy żelazne dzwony wykonane przez firmę J. Silzera z Wiener-Neustadt w Austrii, zaś organy, kościelne zmontowała firma Sapalskiego z Krakowa. W tym samym okresie zbudowano także budynek plebani tuż obok kościoła, zaś w roku 1870 poświęcona została nowa Ewangelicka szkoła, którą zbudowano również w pobliżu kościoła. Skoczowski zbór liczył wówczas ok. 2200 parafian. Nabożeństwa wygłaszane były - w języku polskim i tylko raz w miesiącu w języku niemieckim dla około 100 miejscowych Niemców.

Pierwszym skoczowskim proboszczem został wybrany doskonały kaznodzieja ks. Jan Karzeł z Wędryni. Za jego kadencji powołano do życia gminy cmentarne w Dębowcu, Simoradzu, Pierśćcu i Kowalach. Był prekursorem ekumenizmu na terenie swojej parafii. Swój urząd sprawował w Skoczowie w latach 1866 – 1888.
Następnym proboszczem w latach 1889 – 1911 został ks. Andrzej Krzywoń z Trzycieża. Pełnił on także obowiązki seniora śląskiego przez 21 lat, a przez ostatnie lata obowiązki superintendenta morawsko – śląskiego. W okresie jego działalności założono nowy cmentarz ewangelicki w Skoczowie (1903 r), a w 1904 r Ewangelicki Dom Sierot (obecnie budynek przy ul. Schodowej 13) wybudowany dzięki ofiarnej pomocy ówczesnego kuratora zboru Karola Sohlicha oraz burmistrza Skoczowa.
Trzecim Proboszczem w Skoczowie wybrany został ks. Józef Gabryś z Drogomyśla. Funkcję tą sprawował w latach 1912 – 1945. Był redaktorem czasopisma “Nowe Czasy”. W okresie tym funkcję kuratora pełnił znany rolnik ze Skoczowa Karol Wania, który w 1930 roku ofiarował nowy spiżowy dzwon, zaś pozostałe dwa ofiarowali parafianie. Dotychczasowe żelazne dzwony zamilkły i zostały zastąpione spiżowymi. W tym okresie zostały zbudowane kaplice w Dębowcu, Simoradzu i Pierśćcu oraz kościół w Wieszczętach. 26.05.1929 r. w kościele w Skoczowie zostały poświęcone. nowe organy, które zostały wykonane i zmontowane przez Firmę Biernacki z Włocławka. Nadeszły ciężkie lata II Wojny Światowej. Kościół i plebania zostały poważnie uszkodzone Dwa większe dzwony zarekwirowane zostały na cele wojenne.
W czerwcu 1945 roku obowiązki administratora, a następnie proboszcza objął ks. Gustaw Broda. W czasie wojny współpracował z Batalionami Chłopskimi. W trudnych warunkach powojennych wyremontowano podniszczony kościół oraz plebanię, a także rozpoczęto odbudowę zniszczonego kościoła w Wieszczętach -Kowalach. Ks. Broda funkcję proboszcza pełnił w Skoczowie do 1956 r. Kuratorem parafii był Berek, a potem znany skoczowski rzemieślnik Józef Jany, który dożył 100 lat
Od 1956 do połowy 1959 roku administrował skoczowską parafią ks. Leopold Raabe, a po nim administrację przejął ks. Jan Noga.
Od 1 listopada 1959 roku objął obowiązki proboszcza w Skoczowie ks. Jan Noga. Uznany organizator życia parafialnego, niestrudzony budowniczy. W tym okresie. dokonano pełnej restauracji kościoła na zewnątrz i wewnątrz. Zainstalowano ogrzewanie i wprowadzono radiofonizację. Równolegle z odnową kościoła postępowała budowa nowego domu katechetycznego, zlokalizowanego obok plebanii, odnowiono kaplice w Simoradzu i Dębowcu. Powstał budynek parafialny w Wieszczętach- Kowalach oraz salka katechetyczna w Simoradzu. Rozpoczęto budowę nowego kościoła w Pierśćcu. Ks. J Noga był twórcą wielu pieśni i wierszy. Swoją funkcję proboszcza piastował do 1 stycznia 1986 r., kiedy to ze względu na poważną chorobę przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle. Stało się to 7 stycznia 1987 r. Ksiądz Jan Noga spoczął na skoczowskim cmentarzu.
Od 1986 roku funkcję skoczowskiego proboszcza pełnił ks. Andrzej Czyż, który w parafii pracował od 1960 r. jako wikariusz, a od 1969 r. jako drugi proboszcz. Utalentowany kaznodzieja, wieloletni opiekun młodzieży i chóru kościelnego. Ceniony przez zwierzchników Kościoła pełnił przez 10 lat odpowiedzialną funkcję, konseniora. Przez dwie kadencje był członkiem Synodu Kościoła w RP. Od chwili powstania Fundacji im. Marcina Lutra w naszej Diecezji jest jego przewodniczącym. Jest również wiceprezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa oraz wieloletnim członkiem Rady Opiekuńczej Diakonatu, a także przewodniczącym Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Diecezji Cieszyńskiej. Za jego kadencji dokończono budowę i poświęcono nowy kościół w Pierśćcu, jak również dokonano modernizacji już nie kaplic, a kościołów w Dębowcu i w Simoradzu. W tatach 1987-88 dokonany został remont plebani w Skoczowie, a później także budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej po opuszczeniu jej przez ZSZ. W budynku powstało mieszkanie dla proboszcza pomocniczego, sala młodzieżowa oraz sala chórowa wraz zapleczem. Staraniem ks. A Czyża i ks. Ryszarda Janika z Jaworza utworzona została samodzielna parafia Wieszczęta-Kowale. Z dniem 31.01.2002 r. przeniesiony na emeryturę.
Od 1 września 1998 r. w naszej parafii pracował nowy wikariusz ks. Adam Podzorski. Od ordynacji pracował w parafii w Wołczynie (opolszczyzna). W kwietniu 1999 r. ks. Adam Podżorski został wybrany przez parafian na stanowisko proboszcza pomocniczego. Jest aktywnym wykładowcą w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu biblistyki i homiletyki oraz języka greckiego. W grudniu 2001 r. został wybrany przez parafian na proboszcza. W urząd proboszcza został wprowadzony wraz nową Radą Parafialną w dniu 3 lutego 2002 r.

Aktualnie skoczowska parafia liczy około 3.650 wiernych. W parafii organizowane są różne formy działalności: szkółki niedzielne, spotkania młodzieżowe. zespoły muzyczne i dziecięce zespoły teatralne, zebrania kobiet, szkolenia pracowników prowadzących szkółki niedzielne.
W parafii działa kilka chórów i zespołów: dziecięcy "Nadzieja", trzy zespoły młodzieżowe (20+, Be happy, Zespół Dzwonków), chór w Dębowcu, a w Skoczowie: żeński, męski i mieszany. W Domu Katechetycznym mieści się biblioteka, gdzie można wypożyczać książki, kasety magnetofonowe oraz filmy o treści religijnej.
Bardzo ważną rolę w życiu naszej parafii pełni Rada Parafialna, z kuratorem Ryszardem Macurą na czele. Od działalności Rady Parafialnej i Jej Prezydium zależy właściwa synchronizacja wszystkich działań w życiu parafii. Całokształtem działalności kieruje ks. Adam Podżorski. Wszyscy członkowie Rady Parafialnej wykonują swoją pracę społecznie, nie szczędząc niejednokrotnie własnych środków finansowych. Podobnie zaangażowani są świeccy pracownicy, ewangeliści, członkowie zarządu chóru i chórzyści.
Dzięki kontaktom naszego chóru "GLORIA" została nawiązana partnerska współpraca z licznymi parafiami w Polsce, ale również i za granicą. Liczne koncerty w Niemczech, Austrii, Słowacji oraz Holandii zaowocowały wieloma wspaniałymi przyjaźniami.

Parafia wydała w minionych latach następujące publikacje:Folder okolicznościowy z okazji 140-lecia
istnienia parafii - pdf
Książka "Jako kamienie żywe" z okazji 150-lecia istnienia parafii - do nabycia w kancelarii parafialnej.
Książka "Biblioteka dla każdego" do nabycia w Bibliotece.
Książka "Ewangelicka gmina szkolna i cmentarna w Dębowcu" z okazji 100-lecia kościoła w Dębowcu - do nabycia w kancelarii parafialnej.
Książka "Moim szczęściem być blisko Boga" z okazji 25-lecia kościoła w Pierśćcu - do nabycia w kancelarii parafialnej.